Regulamin konkursu "Oblicza biegania"

Regulamin konkursu "Oblicza biegania"

Polskabiega.sport.pl

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie Oblicza biegania, zwanego dalej „Konkursem” jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród jest Tarmax sp. z o.o.  z siedzibą w Rzeszowie , ul.Ciasna 10, 35-232 Rzeszów , NIP 816-15-29-885, zwana dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu serwisu Polskabiega.sport.pl (profil o nazwie „Polska Biega”) w serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: "https://www.facebook.com/polskabiega", zwanym dalej profilem Serwisu oraz na serwisie Polska Biega, dostępnym pod adresem URL: http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/0,0.html, zwanym dalej Serwisem

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Serwisu w okresie od 09.09.2013 do 12.09.2013, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które odwiedzą profil Serwisu na serwisie społecznościowym Facebook.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy będący użytkownikami serwisu Facebook, którzy są „fanami” profilu Serwisu lub określą się jako fani profilu Serwisu w trakcie trwania Konkursu.

2. Określenie siebie jako „fana” Profilu Serwisu odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to” dostępnego na profilu Serwisu.

3. Konkurs jest realizowany za pomocą dedykowanej aplikacji „Oblicza biegania” (zwanej dalej „Aplikacja konkursowa”) znajdującej się w serwisie Facebook na profilu Serwisu.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 09 września 2013 roku od godziny 17:00, do dnia 12 września 2013 roku do godziny 23:59 za pomocą Aplikacji konkursowej, przesłać zgłoszenie tj.:

a) zdjęcie z treningu biegowego lub zawodów biegowych,

b) dane kontaktowe obejmujące adres e-mail.

5. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.

6. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

7. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację na profilu Serwisu i w Serwisie.

8. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie zdjęcia konkursowego na profilu Serwisu oraz w Serwisie, w tym w połączeniu z innymi utworami.

9. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w odpowiedzi konkursowej treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, czy społecznie niewłaściwe.

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez „fanów” profilu Serwisu oraz Organizatora tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zgłoszeń nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, „fani” profilu Serwisu w drodze głosowania poprzez „Aplikację konkursową” wybiorą 20 najciekawszych zgłoszeń.

3. Po zakończeniu głosowania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jury spośród wskazanych w głosowaniu odpowiedzi wybierze 5 zgłoszeń, których autorom zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

4. W skład jury wchodzi redakcja i pracownicy Organizatora.

5. Organizator w dniu 16 września 2013 r. opublikuje na profilu Serwisu oraz w Serwisie wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust.4 pkt b) Regulaminu.

6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię i nazwisko, aktualny adres e-mail, adres korespondencyjny (miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu), długość stopy w [cm], opcjonalnie typ stopy (neutralna, pronująca, supinująca) oraz nazwy modeli butów New Balance, którymi laureat jest zainteresowany, wyłącznie spośród prezentowanych w Serwisie pod adresem URL: http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/1,105612,14558037,KONKURS__Wygraj_buty_new_Balance_.html,

 

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie dla uczestników określonych w § 4 ust. 3 jest pięć par butów do biegania (jedna para dla każdego z pięciu zwycięzców) firmy New Balance z kolekcji na 2013 r. o wartości od 269,99 do 479,99 złotych brutto.

2. Dane nagrodzonych osób Organizator przekaże Fundatorowi. Fundator skontaktuje się z laureatami konkursu w celu doboru odpowiednich butów. Osobą kontaktową ze strony Fundatora jest Pani Małgorzata Koczara, malgorzata.koczara@newbalance.pl.

3. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 4 ust. 4 Regulaminu.

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.

5. W przypadku braku danego rozmiaru wśród modeli wytypowanych przez laureata w sposób określony w § 4 ust. 4 Regulaminu, nagrodzony uczestnik dostanie inny model butów, uprzednio uzgodniony z Fundatorem.

6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem Oblicza biegania. Reklamacje należy składać w terminie 1 miesiąca od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczną na adres polskabiega@agora.pl

2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

§ 8. Postanowienia końcowe.

Regulamin Konkursu jest dostępny na profilu Serwisu oraz w Serwisie.