Regulamin Konkursu "Atuty maratończyków"

Regulamin konkursu "Atuty maratończyków"

Polskabiega.sport.pl

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Atuty maratończyków", zwanego dalej „Konkursem”, jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań, NIP: 783-10-44-564, Regon: 630603890, zwana dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu serwisu Polskabiega.sport.pl (profil o nazwie „Polska Biega”) w serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: "https://www.facebook.com/polskabiega ", zwanym dalej profilem Serwisu oraz na serwisie Polska Biega, dostępnym pod adresem URL: http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/0,0.html, zwanym dalej Serwisem, przy czym zgłoszenia do konkursu będą zbierane zarówno przez stronę Facebook.com, jak i na PolskaBiega.sport.pl.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 01.09.2015 do 12.09.2015, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 1 września 2015 roku, do dnia 10 września 2015 roku do godziny 23:59 w komentarzu pod postem ogłaszającym konkurs (https://www.facebook.com/polskabiega/posts/1052983244711705 ) na profilu Polska Biega w serwisie Facebook lub w komentarzu pod artykułem ogłaszającym konkurs na stronie Polskabiega.sport.pl (http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/1,147681,18671751,konkurs.html) opublikować swoje zgłoszenie.

Aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać:

a) 3 atuty maratończyka (inne niż "Siła, odwaga, szybkość") i krótkie uzasadnienie,

b) imię i nazwisko uczestnika Konkursu.

2. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie do Konkursu.

3. Uczestnik oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie będzie naruszać przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację na profilu Serwisu oraz w Serwisie.

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na profilu Serwisu oraz w Serwisie, w tym w połączeniu z innymi utworami. Nagrodzony uczestnik dodatkowo wyraża zgodę na wykorzystanie stworzonego przez siebie hasła poprzez zamieszczenie go na koszulkach (w tym w połączeniu z innymi utworami) w ilości nieprzekraczającej 100 egzemplarzy oraz wprowadzenie do obrotu tych koszulek.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie w wypowiedzi konkursowej treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, czy społecznie niewłaściwe.

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród wypowiedzi zgłoszonych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wybierze 10 użytkowników, którym zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

3. W skład jury Konkursu wchodzi redakcja i pracownicy Organizatora.

4. Organizator w dniu 12 września 2015 r. opublikuje na profilu Serwisu oraz w Serwisie wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość za pośrednictwem serwisu Facebook.com lub odpowiadając na komentarz uczestnika umieszczony pod artykułem.

5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię i nazwisko, miejscowość, pełną data urodzenia.

 

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie dla uczestnika określonego w § 4 ust. 2 jest pakiet startowy na 16. PKO Poznań Maraton, który zawiera: numer startowy, agrafki, Bon na Pasta - Party, zaproszenie na Runners Party, koszulkę techniczną, plecak, bidon.

2. Dane nagrodzonych osób Organizator przekaże Fundatorowi. Fundator zwolni nagrodzone osoby z opłaty startowej i nada im numery startowe.

3. Osoby nagrodzone muszą samodzielnie dokonać zgłoszenia na 16. PKO Poznań Maraton w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie: http://marathon.poznan.pl/strefa-zawodnika/formularz-zgloszeniowy/, jednak nie dokonywać płatności on-line.

4. Odbiór nagrody następuje w dniach, godzinach i miejscu określonym w regulaminie 16. PKO Poznań Maraton dostępnym na stronie: http://marathon.poznan.pl/strefa-zawodnika/regulamin/

5. Nagrody konkursowe zostaną przekazane w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem Atuty maratończyków. Reklamacje należy składać w terminie 1 miesiąca od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczną na adres polskabiega@agora.pl

2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 

§ 8. Postanowienia końcowe.

Regulamin Konkursu jest dostępny na profilu Serwisu oraz w Serwisie.